Geroepen tot het diakenambt

Het boekje ‘Geroepen tot het diakenambt’ is een handreiking voor de diaken. Het boekje is een uitgave van het deputaatschap Diaconale Maatschappelijke Zorg en deputaatschap tot hulpverlening in Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten.

De onderwerpen die aan bod komen:
1. Geroepen tot het diakenambt
2. De roeping van de diaken
3. Het diaconaal beleid
4. Diaconale hulp in de gemeente
5. Diaconale hulp buiten de gemeente
6. Diaconie en geld
Verder zijn er nog een aantal bijlagen opgenomen, ter ondersteuning (van aanvragen) van gemeenteleden.

Wijsheid en wetenschap

Omschrijving:

De studententijd is een bevoorrechte fase van je leven. Jarenlang je verdiepen in de studie van je keus. Vele dingen zijn nieuw, maar niet alle. Je hebt immers al een vorming achter de rug vanuit je christelijke opvoeding. Deze bundel zoekt naar verbinding tussen de academische studie en je persoonlijk en kerkelijk leven. Niemand minder dan Gisbertus Voetius zag het grote belang van deze verbinding. Hij hield er zijn inauguratie over: ‘Wetenschap verbinden met vroomheid’. Hij riep zijn studenten op om wetenschap te beoefenen niet tot eigen eer, maar tot Gods eer. Het gaat immers in alles om de wijsheid die van boven is.

Zó wil ik het als mijn sterven daar is

Omschrijving:

Deze wilsbeschikking kan gebruikt worden voor het kenbaar maken van uw wensen rondom uw sterven en begrafenis. Veel mensen stellen daarover niets op schrift, zodat hun nabestaanden niet weten wat hun wensen zijn ná hun sterven. En dat brengt de nabestaanden soms behoorlijk in de problemen. Op zich is het al een moeilijke taak om ná het overlijden van een geliefde alles rondom de begrafenis te regelen. Zeker als het sterven zeer plotseling of erg aangrijpend is geweest. Wat is het dan moeilijk om de aandacht er bij te houden als de begrafenisondernemer langs komt om alles te regelen.

Deze handreiking is samengesteld door de identiteitscommissie van de Stichting Cedrah. De commissie heeft dankbaar gebruik gemaakt van de gelijknamige brochure ‘Zó wil ik het als mijn sterven daar is’, van ds. C.J. Droger (predikant van de Chr. Ger. Kerk te Vlaardingen) en diverse wilsbeschikkingen van begrafenisondernemingen.

Acta van de Gen. Syn. van de Ger. Gem. 1907-1959

Omschrijving:

Dit boek bevat de tekst van de Acta van de Generale Synoden van de Gereformeerde Gemeenten van 1907 tot en met 1959. In de beginjaren werd jaarlijks een synode gehouden. In 1913 besloot men voortaan om de drie jaar een synode te houden. Over de jaren 1907, 1908 en 1909 zijn de handgeschreven notulen bewaard gebleven. De tekst hiervan wordt in deze uitgave weergeven. Van de vergaderingen van de synoden na 1909 verscheen steeds een gedrukt verslag. Deze verslagen zijn in dit boek opgenomen. Elke Acta wordt voorafgegaan door een beknopte toelichting, waarin onder meer vermeld wordt welke mutaties er in de desbetreffende periode plaatsvonden met betrekking tot predikanten en gemeenten. Registers van personen en plaatsnamen completeren het boek.

Kerkelijk Jaarboek 2019

Omschrijving:

In het Kerkelijk Jaarboek van de Gereformeerde Gemeenten kunt u informatie vinden over de deputaatschappen, de 152 Gereformeerde Gemeenten, predikanten en reformatorische instellingen.

Doopkaart

Omschrijving:

Ter herinnering aan de doop zijn er voor kerkenraden doopkaarten (A5-formaat) beschikbaar waarop een aantal gegevens (zoals naam, gemeente, datum e.d.) ingevuld kunnen worden.

Belijdeniskaart

Omschrijving:

Ter herinnering aan het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis zijn er voor kerkenraden belijdeniskaarten (A4-formaat) beschikbaar waarop een aantal gegevens (zoals naam, gemeente, datum, belijdenistekst e.d.) ingevuld kunnen worden.

Acta 2016

Omschrijving:

In dit boek zijn de verslagen van de behandelde rapporten van de door de Generale Synode ingestelde deputaatschappen opgenomen. Tijdens de Generale Synode (die driejaarlijks vergaderd) van 2016-2017 zijn deze rapporten en verslagen behandeld.

Rapporten 2016

Omschrijving:

In dit boek zijn de rapporten en verslagen van de door de Generale Synode ingestelde deputaatschappen opgenomen. Tijdens de Generale Synode (die driejaarlijks vergaderd) van 2016-2017 zijn deze rapporten en verslagen behandeld.

Handreiking voor opvoeders – moderne media

Omschrijving:

De ontwikkelingen op mediagebied gaan razendsnel. Vooral jongeren komen intensief in aanraking met de digitale wereld van internet, sociale media en mobiele communicatie. Voor veel jongeren is het volledig hun wereld geworden. Ze zijn altijd online. Voor andere jongeren is het hun toekomst.

Dat heeft grote gevolgen, voor henzelf, hun eigen ontwikkeling, hun staan in de kerk en samenleving. Maar ook voor hun staan ten opzichte van het spreken van de Heere – in de Bijbel – en van God zelf.

Het is belangrijk dat ouders doordrongen zijn van de noodzaak dat jongeren worden toegerust om in deze turbulente wereld een weg te vinden die toets van het Woord van God kan doorstaan.

Daarom heeft de commissie Moderne Media van de Gereformeerde Gemeenten deze handreiking voor opvoeders – in gesprek met kinderen over media – samengesteld.