Acta 2019 – nog niet beschikbaar

In dit boek zijn de verslagen van de behandelde rapporten van de door de Generale Synode ingestelde deputaatschappen opgenomen. Tijdens de Generale Synode (die driejaarlijks vergaderd) van 2019-2020 zijn deze rapporten en verslagen behandeld.
De Acta 2019 is momenteel nog niet beschikbaar, wij verwachten deze najaar 2020.

Kerkelijk Jaarboek 2020

Ieder jaar wordt onder redactie van deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten een Kerkelijk Jaarboek uitgegeven. In deze uitgave vindt u gegevens van de Gereformeerde Gemeenten, predikanten, deputaatschappen en andere relevante informatie.
In het kader van de AVG is het Kerkelijk Jaarboek 2020 alleen te koop voor (doop)leden van de Gereformeerde Gemeenten.

…en met orde

De Generale Synode 2019 heeft belangrijke besluiten genomen inzake de tekst van onze kerkorde (DKO) en ook over een geactualiseerde Appelregeling (die in de plaats komt van ‘In goede Orde’). In opdracht van de synode is door het deputaatschap Kerkrecht een uitgave gereed gemaakt waarin deze nieuwe versie van de DKO, de herziene Appelregeling en nog enige kerkordelijke zaken zijn opgenomen (zoals een bijgestelde versie van het statuut van ons kerkverband, het nieuwe ondertekeningsformulier voor ambtsdragers en een vernieuwde uitgave van het reglement kerkvisitatie).

De heilige huwelijke staat

De visie op het huwelijk verandert. Echtscheiding is aan de orde van de dag. Is het bijbels verantwoord dat iemand na een definitieve breuk opnieuw trouwt? Het is voor iedereen van het grootste belang na te gaan wat de Bijbel daarover zegt.

Het huwelijksverbond is volgens Gods Woord vast en onverbreekbaar. Dat staat haaks op de geest van de tijd. In het laatste der dagen zal – volgens Jezus’ eigen woorden in Mattheüs 24 – de liefde van velen verkouden. Maar zelfs ook waar dat gebeurt, blijft de eis van trouw aan elkaar.

Temidden van alle verwarring moeten we eerbiedig blijven luisteren naar de Heilige Schrift. Daar rust zegen op. Dat is niet de gemakkelijkste weg, maar wel een heilzame. Het luisteren naar de Heilige Schrift is vooral ook van belang als het gaat om de vraag wanneer hertrouwen na huwelijksontbinding mogelijk is.

De heilige huwelijke staat is als rapport aanvaard door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten in het voorjaar van 2008.

De Generale Synode van 2019 heeft (op enkele onderdelen) besloten tot herziening van de tekst van deze uitgave. Dit boekje is inmiddels gereed en voor kerkenraden te bestellen.

Geroepen tot het diakenambt

Het boekje ‘Geroepen tot het diakenambt’ is een handreiking voor de diaken. Het boekje is een uitgave van het deputaatschap Diaconale Maatschappelijke Zorg en deputaatschap tot hulpverlening in Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten.

De onderwerpen die aan bod komen:
1. Geroepen tot het diakenambt
2. De roeping van de diaken
3. Het diaconaal beleid
4. Diaconale hulp in de gemeente
5. Diaconale hulp buiten de gemeente
6. Diaconie en geld
Verder zijn er nog een aantal bijlagen opgenomen, ter ondersteuning (van aanvragen) van gemeenteleden.

Wijsheid en wetenschap

Omschrijving:

De studententijd is een bevoorrechte fase van je leven. Jarenlang je verdiepen in de studie van je keus. Vele dingen zijn nieuw, maar niet alle. Je hebt immers al een vorming achter de rug vanuit je christelijke opvoeding. Deze bundel zoekt naar verbinding tussen de academische studie en je persoonlijk en kerkelijk leven. Niemand minder dan Gisbertus Voetius zag het grote belang van deze verbinding. Hij hield er zijn inauguratie over: ‘Wetenschap verbinden met vroomheid’. Hij riep zijn studenten op om wetenschap te beoefenen niet tot eigen eer, maar tot Gods eer. Het gaat immers in alles om de wijsheid die van boven is.

Zó wil ik het als mijn sterven daar is

Omschrijving:

Deze wilsbeschikking kan gebruikt worden voor het kenbaar maken van uw wensen rondom uw sterven en begrafenis. Veel mensen stellen daarover niets op schrift, zodat hun nabestaanden niet weten wat hun wensen zijn ná hun sterven. En dat brengt de nabestaanden soms behoorlijk in de problemen. Op zich is het al een moeilijke taak om ná het overlijden van een geliefde alles rondom de begrafenis te regelen. Zeker als het sterven zeer plotseling of erg aangrijpend is geweest. Wat is het dan moeilijk om de aandacht er bij te houden als de begrafenisondernemer langs komt om alles te regelen.

Deze handreiking is samengesteld door de identiteitscommissie van de Stichting Cedrah. De commissie heeft dankbaar gebruik gemaakt van de gelijknamige brochure ‘Zó wil ik het als mijn sterven daar is’, van ds. C.J. Droger (predikant van de Chr. Ger. Kerk te Vlaardingen) en diverse wilsbeschikkingen van begrafenisondernemingen.

Acta van de Gen. Syn. van de Ger. Gem. 1907-1959

Omschrijving:

Dit boek bevat de tekst van de Acta van de Generale Synoden van de Gereformeerde Gemeenten van 1907 tot en met 1959. In de beginjaren werd jaarlijks een synode gehouden. In 1913 besloot men voortaan om de drie jaar een synode te houden. Over de jaren 1907, 1908 en 1909 zijn de handgeschreven notulen bewaard gebleven. De tekst hiervan wordt in deze uitgave weergeven. Van de vergaderingen van de synoden na 1909 verscheen steeds een gedrukt verslag. Deze verslagen zijn in dit boek opgenomen. Elke Acta wordt voorafgegaan door een beknopte toelichting, waarin onder meer vermeld wordt welke mutaties er in de desbetreffende periode plaatsvonden met betrekking tot predikanten en gemeenten. Registers van personen en plaatsnamen completeren het boek.

Doopkaart (A5)

Omschrijving:

Ter herinnering aan de doop zijn er voor kerkenraden doopkaarten (A5-formaat) beschikbaar waarop een aantal gegevens (zoals naam, gemeente, datum e.d.) ingevuld kunnen worden.

Belijdeniskaart (A4)

Omschrijving:

Ter herinnering aan het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis zijn er voor kerkenraden belijdeniskaarten (A4-formaat) beschikbaar waarop een aantal gegevens (zoals naam, gemeente, datum, belijdenistekst e.d.) ingevuld kunnen worden.